צוואה בעדים

כשמה כן היא, צוואה בעדים היא צוואה הנערכת בנוכחותם של עדים, כאשר החוק קובע מספר תנאים לבחירת העדים. נוכחות העדים הנה בעת חתימת המצווה על הצוואה ותפקידם הוא לאשר את אמינותה ואת חתימתו של המצווה על הצוואה. לאחר פטירתו של המצווה, על היורשים לקבל צו קיום צוואה מרשם הירושות, על מנת שניתן יהיה לממש את הוראות הצוואה הלכה למעשה ולחלק את נכסי העיזבון.

 

צוואה בעדים

על מנת שצוואה בעדים תהיה תקפה, קובע חוק הירושה מספר כללים המתייחסים לעדים עצמם ולקשר בינם לבין המצווה. כך למשל, על העדים להיות מעל גיל 18 וכשירים משפטית, כלומר שלא מדובר במי שהוכרז כפסול דין. כמו כן, יכול לשמש עד רק מי שאינו נהנה מן הצוואה והנחייה זו גם תקפה לבן/בת הזוג של העד. לעניין זה נציין, כי העדים אינם צריכים לדעת את תוכנה של הצוואה, כמו גם נוכחותם אינה נדרשת בעת עריכתה, אלא במעמד החתימה בלבד. זאת משום שכל ייעודם הוא להעיד על עצם עריכת הצוואה בפניהם. מבחינה טכנית, צוואה בעדים תיעשה כך: על המצווה להצהיר בפני העדים (שניים לפחות, כאמור מעלה) כי הצוואה המונחת בפניו, היא אכן צוואתו ולאחר הצהרה זו, חותם המצווה על הצוואה. באותו מעמד, על העדים לחתום על הצוואה, כאשר משמעות חתימתם היא כי המצווה הצהיר כי זוהי צוואתו וכי הוא חתם על הצוואה בפניהם.

 

 

האם יש צורך בעורך דין?

אמנם, צוואה בעדים תקפה גם ללא נוכחותו או חתימתו של עורך דין, אך הלכה למעשה, מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין מומחה לצורך עריכת צוואה מכל סוג, לרבות צוואה בעדים.  מדוע? עורך הדין אשר לו הידע המקצועי והניסיון בתחום הצוואות והירושות, ינסח באופן ברור ומקיף את הצוואה, כך שזו תכלול את כל הפרטים הדרושים: כלל רכושו של המצווה, מי הם יורשיו, פרטיהם וחלקם בעיזבון. עורך הדין יוודא כי הצוואה אכן משקפת את רצונו של המצווה וכי הוא כשיר לעריכת הצוואה. אם יש צורך בחוות דעת רפואית על כשירותו, יעדכן בדבר את המצווה ואת קרובי משפחתו, בהתאם לבקשת המצווה. מעורבותו של עורך הדין בהליך עריכת הצוואה מבטיחה אפוא כי זו תבוצע על פי כל הכללים ובכך מקטין המצווה באופן משמעותי מאוד את הסיכוי למחלוקת בעניין הירושה לאחר פטירתו. עוד נוסיף כי לעיתים קרובות, עולה הצורך בחלוף השנים לבצע שינויים בצוואה, למשל עקב גירושין, פטירת בן/בת הזוג וכיו"ב. לשם כך יוכל המצווה לפנות לעורך הדין, אשר יכלול את השינוי המבוקש בצוואה מבלי לפגוע בתוקפה.

 

 

צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של המצווה, על היורשים לקבל צו קיום צוואה, על מנת לחלק את הרכוש בין היורשים, על פי הקבוע בצוואה. צו זה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושות או על ידי בית הדין הרבני. מבחינה טכנית, יכולים היורשים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה באופן עצמאי, אך על מנת לייעל את ההליך ולזרז את קבלת הצו, רצוי לפנות לעורך דין לדיני משפחה. עורך הדין ידאג לכל המסמכים הדרושים ויגיש בקשה מסודרת ומלאה, כך שהטיפול בקבלת צו קיום צוואה יהיה המהיר ביותר. כמו כן, היה ותוגש התנגדות למתן צו קיום צוואה, עורך הדין ייצג את היורשים בבית המשפט ויעשה כל הנדרש על מנת להפריך את טענות המתנגד. התנגדות לצוואה יכול שתוגש מטעמים שונים הקבועים בחוק, כדוגמת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אי כשירות המצווה לעריכת צוואה עקב מצב רפואי פיזי ו/או נפשי ועוד. הצדדים יביאו אל בית המשפט את טענותיהם לעניין זה ועל בסיסן, יכריע בית המשפט האם לדחות את ההתנגדות או לקבלה וליתן צו קיום צוואה ליורשים.

 

 

השארת תגובה