האפשרות של מינוי אפוטרופוס מוכרת לכולנו, אך אנשים רבים אינם מכירים את ההליך של מינוי תומך החלטות. זה נועד למצבים בהם אדם זקוק לסיוע בביצוע החלטות, אך הוא עודנו צלול וכשיר משפטית. בעת חתימה על תומך החלטות, מומלץ גם לערוך ייפוי כח מתמשך, אשר מהווה המשך טבעי למינוי הראשון.

 מינוי אפוטרופוס

כאשר אדם מאבד את כשירותו המשפטית, עקב מצב בריאותו, הפיזי או הנפשי, יש למנות לו אפוטרופוס אשר יכנס בנעליו ויקבל החלטות במקומו. לצורך כך, יש להגיש בקשה למינוי לבית המשפט לענייני משפחה, אשר ימנה את האדם שהוא סבור כי הנו המתאים ביותר לתפקיד. נציין כי ככל והחסוי מבין את משמעות ההליך ויכול להביע את דעתו באשר לזהות האפוטרופוס, ישמע אותה בית המשפט ויתחשב בה בעת קבלת ההחלטה על המינוי. אולם בחלק ניכר מן המקרים, החסוי כבר אינו מסוגל להבין את משמעות הדברים ועל כן השפעתו על זהותו של האפוטרופוס קטנה מאוד אם קיימת בכלל.

מסיבה זו מומלץ לערוך ייפוי כח מתמשך, עליו נפרט בהמשך, המאפשר לכל אדם להחליט מראש, בעודו צלול וכשיר, מי יהיה זה שידאג לו ויטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות כן. מינוי אפוטרופוס הוא צעד קיצוני אשר במסגרתו נוטלים את עצמאותו ואת שיקול דעתו של החסוי וענייניו עתה מנוהלים על ידי אדם אחר. לא פעם, נדרש אדם סיוע כלשהו אך מצבו אינו מצדיק מינוי אפוטרופוס. אז ניתן למנות לו תומך החלטות.

תומך החלטות

מינוי אפוטרופוס כאמור מעלה, הוא הליך אשר מיועד למי שאיבד את כשירותו המשפטית ואינו יכול עוד לנהל את ענייניו ולדאוג לאינטרסים שלו. אולם מה קורה כאשר אדם זקוק לסיוע בביצוע פעולות משפטיות, אך הוא עודו צלול וכשיר לדאוג לענייניו? במצב זה ניתן למנות תומך החלטות, אשר כשמו כן הוא, מעניק תמיכה וסיוע, אך אינו מקבל החלטות במקומו של האדם הזקוק לו (נתמך). אפשרות זו נועדה לאותם מקרי ביניים בהם הסיוע הנדרש לנתמך הוא טכני בעיקרו אך הוא עודנו עצמאי וצלול ואינו זקוק לאדם אחר שיכנס בנעליו, כפי שקורה בהליך של מינוי אפוטרופוס.

מינוי תומך החלטות, נעשה גם הוא באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה ובה יציין הנתמך את מי הוא מבקש למנות לתפקיד. בית המשפט ייעתר לבקשתו אם תומך ההחלטות המוצע עומד בתנאים שנקבעו, ביניהם: התומך הנו מעל גיל 18 המתגורר כדרך קבע בישראל, הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות, אינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות אשר עשויים לפגוע פגיעה של ממש במתן התמיכה וכיו"ב.

את מי יש למנות לתפקיד?

ראינו אפוא כי בית המשפט יאשר את בקשת המינוי של תומך החלטות כל עוד עומד הוא בתנאים שנקבעו. אולם עולה השאלה את מי הנתמך צריך לבחור כתומך ההחלטות שלו? ראשית, יש למנות לתפקיד אדם הקרוב לנתמך, אשר יש ביניהם יחסי אמון ועמו הוא מרגיש בנוח. שנית, חשוב לבחור במי שקל לנתמך לתקשר עמו והם מבינים היטב אחד את השני, כך שהסיוע שייתן לו יהיה אפקטיבי ויענה על הצרכים שלו. שלישית, חשוב לוודא כי האדם שאנו מבקשים למנות כתומך החלטות מעוניין בתפקיד, פנוי לו ובעל הכישורים המתאימים לבצע את התפקיד.

מהו למעשה תפקידו של תומך ההחלטות? כפי שהוגדר לו בצו המינוי שנתן בית המשפט והיקף הסמכויות יכול להשתנות על פי נסיבות העניין. על תומך ההחלטות לנהוג במסירות ובתום לב כלפי הנתמך ולבצע את הדברים בהתאם לרצונותיו והעדפותיו. לעניין זה נציין, כי תומכי החלטות מחויבים לעבור הכשרה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אשר מטרתה לתת בידיהם כלים לביצוע תפקידים בצורה טובה ונכונה.

ייפוי כח מתמשך

כאשר אנו מדברים על תומך החלטות, ראוי לציין גם את הנושא של ייפוי כח מתמשך, אשר יכול להוות למעשה את המשכו של מהלך זה ונסביר. תומך החלטות הוא רלוונטי רק כאשר האדם צלול וכשיר משפטית, משתפקידו הוא לסייע לו בביצוע החלטותיו, אך הוא אינו מחליף את שיקול הדעת של הנתמך. כאשר אדם מאבד את כשירותו המשפטית, מינוי תומך ההחלטות אינו תקף עוד ועתה יש למנות לאותו אדם אפוטרופוס. זאת אלא, אם ערך הוא מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך, במסגרתו קבע מי יכנס לנעליו ויטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות כן. אם כן, כפי שאנו יכולים לבחור תומך החלטות, נוכל באותו מעמד גם לערוך ייפוי כח מתמשך אשר ייכנס לתוקפו בעת שלא נוכל עוד להבין באותם עניינים שלשמם ערכנו  מסמך זה.

אנשים רבים שואלים מהם היתרונות של ייפוי כח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס, נזכיר את השניים החשובים ביותר. ובכן, ראשית, הוא מאפשר לנו להחליט היום, כאשר אנו צלולים, מי ידאג לנו כאשר לא נוכל לעשות זאת. לעומת זאת, בעת מינוי אפוטרופוס, בית המשפט הוא זה שמחליט. אמנם, ככל שנוכל להביע את דעתנו הוא יתחשב בה, אך לא תמיד מצבנו מאפשר זאת באותו מעמד. שנית, ייפוי כח מתמשך אנו עורכים אצל עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לעניין זה והוא אינו דורש פנייה לבית המשפט, כך שמדובר בפעולה מיידית ולא בהליך ארוך כמו מינוי אפוטרופוס.